TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

TMY Series .06kW Motor - 240V Single Phase Permanent Split Capacitor

Please Choose a Size/Variant:

151.30
156.85
156.85
156.85
156.85
156.85
156.85